“四牡何時入,吾君憶履聲?!钡囊馑技叭姵鎏幒头g賞析

四牡何時入,吾君憶履聲。”出自唐代張九齡的《奉和圣制送尚書燕國公赴朔方》, 詩句共12個字,詩句拼音為:sì mǔ hé shí rù, wú jūn yì lǚ shēng.,詩句平仄:仄仄平平仄,平平仄仄平。

“四牡何時入,吾君憶履聲?!比?/h2>
《奉和圣制送尚書燕國公赴朔方》
宗臣事有征,廟算在休兵。
天與三臺座,人當萬里城。
朔南方偃革,河右暫揚旌。
寵錫從仙禁,光華出漢京。
山川勤遠略,原隰軫皇情。
為奏薰琴唱,仍題寶劍名。
聞風六郡伏,計日五戎平。
山甫歸應疾,留侯功復成。
歌鐘旋可望,衽席豈難行。
四牡何時入,吾君憶履聲。

分類: 離別寫人

作者簡介(張九齡)

張九齡頭像

張九齡(678-740) : 唐開元尚書丞相,詩人。字子壽,一名博物,漢族,韶州曲江(今廣東韶關市)人。長安年間進士。官至中書侍郎同中書門下平章事。后罷相,為荊州長史。詩風清淡。有《曲江集》。他是一位有膽識、有遠見的著名政治家、文學家、詩人、名相。他忠耿盡職,秉公守則,直言敢諫,選賢任能,不徇私枉法,不趨炎附勢,敢與惡勢力作斗爭,為“開元之治”作出了積極貢獻。他的五言古詩,以素練質樸的語言,寄托深遠的人生慨望,對掃除唐初所沿習的六朝綺靡詩風,貢獻尤大。譽為“嶺南第一人”。

《奉和圣制送尚書燕國公赴朔方》張九齡 古詩注釋

⑴這首詩載于《寧夏古詩選注》(唐驥等選注)。燕國公:指張說,唐玄宗時名相。
⑵宗臣:世所宗仰的名臣。這句說朝臣(張說)要遠行出征。
⑶廟算:帝王的謀略。這句說,朝廷的策略是要休戰。
⑷三臺:三公,唐以太尉、司徒、司空合稱三公,雖無實權,但為大臣的最高榮銜。
⑸朔南:指朔方南邊?!渡袝び碡暋罚骸八纺萧呗?,教訖于四海?!辟雀铮嘿?,停,止息;革,指士兵穿的甲胄,此借指士兵。偃革,停止戰爭。
⑹河右:即河西。指黃河以西的地區,相當今寧夏回族自治區和甘肅省一帶?!秾幭墓旁娺x注》作“河內”,此從其他版本改。揚旌:指發生戰事。
⑺寵錫:恩賜。仙禁:指皇宮。因禁衛森嚴,臣下不得任意出入,故稱。
⑻光華:光彩明麗。漢京:此指長安。
⑼原隰:廣平低濕之地,此指朔方各地。軫:盛多。
⑽為奏薰琴唱:《寧夏古詩選注》作“為奏熏琴倡”,此據其他版本改。
⑾聞風六郡伏:六郡,原指隴西、天水、安定、北地、上郡、西河,此泛指西北一帶。伏,降伏?!秾幭墓旁娺x注》作“聞風六郡勇”,此據其他版本改。
⑿五戎:即五兵,指弓矢、殳、矛、戈、戟。此借指戰爭。
⒀山甫:仲山甫,周宣王時為卿士,輔佐宣王中興。此借指張說。
⒁留侯:漢初功臣張良的封爵。此亦借指張說。
⒂“歌鐘”句:用典?!蹲髠鳌肤斚骞荒辏骸班嵢速T晉侯……歌鐘二肆?!睍x侯分一半與有功之臣魏莊子。歌鐘,編鐘。旋,很快。這句是說張說很快就可得到皇帝的賞賜。
⒃衽席豈難行:衽席,此指臥席,引申為寢處之所?!秾幭墓旁娺x注》作“枕席豈難行”,此據其他版本改。
⒄四牡:《詩經·小雅》的篇名。常用來表示有功大臣的歸來。
⒅君:指皇帝。履聲:腳步聲。

《奉和圣制送尚書燕國公赴朔方》張九齡 古詩鑒賞

  此詩可分為兩大部分。前一部分主要寫張說巡邊的歷史背景,“朔南方偃革,河右暫揚旌”說明朝廷是因為邊境發生戰事派遣燕國公巡邊。同時,“寵錫從仙禁,光華出漢京”,寫出了出京時張說的光彩。其實,張說出任朔方節度使,說白了就是貶官,作者把貶官寫得如此榮耀,一則因為應制詩不能顯出不滿之意,二來這樣寫也是對友人的一種寬慰。后一部分主要贊揚張說的政治才能以及對他建功立業的期望?!奥勶L六郡伏,計日五戎平”,形象地說明了張說的治邊才能?!吧礁w應疾,留侯功復成”,以仲山甫與張良來比喻張說,仲山甫與張良都是古代杰出的輔弼大臣,這充分表明了作者對張說的欽佩。而結聯“四牡何時入,吾君憶履聲”說“吾君”也盼望張說早日凱旋,對張說是一種莫大的激勵。

  此詩還有一個值得注意的地方,就是張九齡對唐玄宗興戰之心的暗中諷諫。當時唐玄宗送行詩中有“三軍臨朔野,駟馬即戎行”、“戈劍靖要荒”等詩句,表明要耀武揚威,戰服邊疆,與張九齡同時的其他大臣奉和圣制詩,大多順玄宗意,對朝廷興戰歌功頌德。而張九齡此詩開篇高擎“宗臣事有征,廟算在休兵”,指出朝廷開戰的目的不是戰爭本身而是制止戰爭。針對唐玄宗尚戰,張九齡為防微杜漸,希望能以諷諫感悟帝王興戰之心。這在“開元盛世”的背景下,實為難得。

《奉和圣制送尚書燕國公赴朔方》張九齡 古詩創作背景

  公元722年(開元十年)舊歷四月,大唐燕國公張說作為首任朔方節度使巡邊。唐玄宗以詩送行,眾大臣奉和應制,張九齡此詩就是其中的一首。

“四牡何時入,吾君憶履聲?!比娖匆糇x音對照參考

fèng hé shèng zhì sòng shàng shū yān guó gōng fù shuò fāng
奉和圣制送尚書燕國公赴朔方

zōng chén shì yǒu zhēng, miào suàn zài xiū bīng.
宗臣事有征,廟算在休兵。
tiān yǔ sān tái zuò, rén dāng wàn lǐ chéng.
天與三臺座,人當萬里城。
shuò nán fāng yǎn gé, hé yòu zàn yáng jīng.
朔南方偃革,河右暫揚旌。
chǒng xī cóng xiān jìn, guāng huá chū hàn jīng.
寵錫從仙禁,光華出漢京。
shān chuān qín yuǎn lüè, yuán xí zhěn huáng qíng.
山川勤遠略,原隰軫皇情。
wèi zòu xūn qín chàng, réng tí bǎo jiàn míng.
為奏薰琴唱,仍題寶劍名。
wén fēng liù jùn fú, jì rì wǔ róng píng.
聞風六郡伏,計日五戎平。
shān fǔ guī yīng jí, liú hóu gōng fù chéng.
山甫歸應疾,留侯功復成。
gē zhōng xuán kě wàng, rèn xí qǐ nán xíng.
歌鐘旋可望,衽席豈難行。
sì mǔ hé shí rù, wú jūn yì lǚ shēng.
四牡何時入,吾君憶履聲。

“四牡何時入,吾君憶履聲?!钡南嚓P詩句

“四牡何時入,吾君憶履聲?!钡年P聯詩句

網友評論

* “四牡何時入,吾君憶履聲?!钡囊馑己腿姵鎏幗榻B,以及全詩翻譯和賞析,“四牡何時入,吾君憶履聲?!背鲎詮埦琵g的 《奉和圣制送尚書燕國公赴朔方》,還提供了該詩句的全詩全文、翻譯、賞析、譯文以及詩意。
亚洲国产精品无码久久久秋霞1